OUR PLASTIC GLASSES

Műanyag shot pohár - Med Plast 2000 Kft

Shot glass // 6 CL

Casablanca S 250 ML

Casablanca M 400 ml

VIP Whiskey 280 ml

VIP Long Drink 475 ml

VIP Giant Drink 675 ml

Műanyag boros pohár

Dionysos Wine glass 300 ml

Venus műanyag pezsgős pohár

Venus Champage glass 160 ml

műanyag martini koktél pohár - törhetetlen műanyag pohár

Martini cocktail glass 300 ml

Las Vegas törhetetlen műanyag pohár

Las Vegas glass 330 ml